Onze algemene voorwaarden kunt u ook downloaden als PDF-bestand.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking
op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden
gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of
een boeking te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene
voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online boekingsservice van de website
(de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door “Pluym Campers en
Caravans B.V.” en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik,
op onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten,
acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken, zullen de overige
daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden
uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.
4. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als
vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
5. Alwaar in deze algemene voorwaarden “verhuurder” staat vermeld wordt hiermee “Pluym Campers
en Caravans B.V.” bedoeld.

Artikel 2 – Totstandkoming huurovereenkomst, huurprijs, kosten en borgsom

1. Door het maken van een boeking via Frankpluym.nl komt een overeenkomst tot stand en gaat
huurder akkoord met de op de boekingsbevestiging vermelde huurperiode, huurprijs, algemene
voorwaarden en waarborgsom(men).
2. De voorruitbetaling van huur en/of borg strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder
geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter
beschikking gestelde camper of caravan. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot
betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van
de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
3. Indien bij of na de inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de
camper of caravan of bijgeleverde accessoires, verplicht verhuurder zich binnen 7 werkdagen na het
einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte borg aan huurder te restitueren.
4. U dient 30% van de huursom binnen 7 dagen te voldoen na de boeking. De resterende 70% dient
uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. De huurder ontvangt
hiervoor een factuur.
5. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de huur volledig en binnen 7 dagen te worden
voldaan.
6. Bij boekingen binnen 2 weken voor vertrek dient de huur en borg volledig en binnen 7 dagen te
worden voldaan.
7. De borg dient uiterlijk bij aanvang huur te worden voldaan. De borg voor een camper bedraagt €
1.000,00.
8. Per dag heeft u 220 kilometers vrij. De meerprijs voor extra gereden kilometers bedraagt € 0,27 per
kilometer.

Artikel 3 – Duur en ontbinding van de huurovereenkomst

1. Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat de huurder de door hem
verschuldigde huurprijs en borg binnen de gestelde termijnen aan de verhuurder heeft voldaan.
2. Bij de boeking gaat huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden
geverifieerd. U dient bij het ophalen van het gehuurde een geldig op naam van de huurder gesteld B
of BE rijbewijs en een geldig paspoort te tonen.
3. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post of per email.

 • Bij annulering binnen twee dagen na boeking zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 30%
  van de huursom exclusief borg verschuldigd.
 • Bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de
  huurperiode is de huurder 50% van de huursom exclusief borg verschuldigd.
 • Bij annulering langer dan een maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de
  huurperiode is de huurder 75% van de huursom exclusief borg verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode is
  de huurder 100% van de huursom exclusief borg verschuldigd.

4. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan
verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van het huurtermijn is
aangevraagd en deze is toegestaan door de verhuurder. De huurtermijn wordt overigens onder
gelijke voorwaarden verlengd.
5. Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn
bij verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de
camper of caravan, waarbij overigens de huur van het gehuurde automatisch doorgaat onder
dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper of caravan weer in bezit is van verhuurder, met
dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag
van € 350,00 onverminderd de eventuele door verhuurder te lijden schade en te maken kosten,
tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet
toerekenbare oorzaak.
6. Bij technische mankementen onderweg wordt geen “vakantieleed geld” vergoed. Mocht na overleg
door een aantoonbaar technisch mankement vroegtijdig terugkeer noodzakelijk zijn, dan zal het
resterende aantal dagen terugbetaald worden.
7. Indien de gewenste indeling onverwijld niet (tijdig) voorradig is, behoud verhuurder zich het recht
voor om een camper of caravan met een andere, zoveel mogelijk overeenkomstige indeling, in te
zetten voor de huurperiode.
8. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen;

 • Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet,
  niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 • Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van
  huurder.
 • Bij vestiging in het buitenland van huurder.
 • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper of caravan, dan wel bij
  beslag op de gehuurde camper of caravan.
 • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Indien de camper of caravan niet meer veilig is om te verhuren.

Artikel 4 – Aflevering en retour brengen

1. De verhuurperiode begint op de vermelde aanvangsdatum op de boekingsbevestiging om 10.00 uur
(op afspraak) en eindigt op de vermelde retourdatum op de boekingsbevestiging om uiterlijk 14.00
uur.
2. Er is mogelijkheid tot buitenstalling voor uw auto. Dit is een onbewaakte parkeerplaats, parkeren is
voor eigen risico.
3. Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper of caravan aan huurder ter beschikking te stellen,
heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden,
althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of
schadevergoeding.
4. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 4 lid 3 zal verhuurder de reeds door de
huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en borg restitueren.
5. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde, zowel aan binnen- als
buitenzijde. De huurder is verplicht bij inleveren van het gehuurde de hem bekend zijnde schades en
gebreken te melden aan de verhuurder.
6. Bij terug bezorging dient het gehuurde in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens
normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor
rekening van huurder.
7. Indien schade aan het gehuurde is ontstaan ten gevolge van opzet, grove schuld of nalatigheid zal de
totale schade voor rekening zijn van de huurder.
8. De camper wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank. De camper of caravan
wordt daarnaast afgeleverd met een lege schoonwatertank, lege vuilwatertank, lege toilettank en van
binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper of caravan ook weer in deze
staat terug te brengen.
9. Indien de verhuurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen, gelden de volgende
schoonmaakkosten:

 • Vuilwatertank niet leeg gemaakt € 30,00
 • Toilettank niet leeggemaakt € 150,00
 • Toiletruimte niet gereinigd € 75,00
 • Tolwegsticker niet verwijderd € 15,00
 • Buitenzijde niet gereinigd € 150,00
 • Binnenzijde niet gereinigd € 150,00
 • Koelkast niet gereinigd € 20,00
 • Niet afgetankt (exclusief brandstof) € 25,00

10. Bovenstaande kosten kunnen cumuleren.

Artikel 5 – Gebruik camper

1. Alleen de in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van
hun rijbewijs de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 3 jaar
in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven
rijbewijs.
2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of ieder andere bestuurder die genoemd
is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke
gesteldheid bezit die tot goed besturen vereist is.
3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter
beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de
verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het oliepeil en het
koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst en groene kaart vermelde
landen.
5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig
bestemming gebruikt te worden; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd
en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Huurder
dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en
de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen,
stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te roken in de camper. Gezien de ervaring uit het verleden is
het meenemen van huisdieren in de camper niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder
expliciet toestemming is verleend. In overleg zijn er bij ons wel mogelijkheden om huisdieren mee te
nemen. Men dient zich dan wel aan de door verhuurder gegeven instructies te houden. Bij
overtreding hiervan wordt minimaal € 500,00 in rekening gebracht.
8. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor
rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, dan wel handelingen te
verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de
belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
9. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te beschikken in strijd met de belangen van de
verhuurder.

Artikel 6 – Onderhoud, reparaties en overige kosten

1. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden in principe door de verhuurder uitgevoerd. Met
betrekking tot de camper geldt voorts dat verhuurder ervoor zorgt dat periodiek onderhoud tijdens
huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval
dient de huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend camperbedrijf (dealer).
2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit gebruik zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij
te denken aan de kosten van brandstof, bandreparaties, stalling, ruitbreuk, tol, boetes etc.
3. Noodzakelijke reparaties welke het bedrag van € 100,00 of een met dit bedrag corresponderend
bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder
worden uitgevoerd. Er dient dan wel een originele gespecificeerde nota ten name van “Pluym
Campers en Caravans B.V.” overlegd te worden. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd
na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij gebreke waarvan de kosten voor rekening van
huurder zijn.
4. Huurder dient er op toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat kosten in
overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder of
pechhulpservice. Wanneer de kosten van een door de verhuurder goedgekeurde reparatie
buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te
vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
5. Alle reparaties dienen te geschieden door een erkend bedrijf, bij voorkeur een dealer van het
betreffende merk (auto of opbouw) afhankelijk van de aard van de reparatie. Alle reparaties aan het
huishoudelijke gedeelte van het gehuurde mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake
vakkundige personen, wat dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van verhuurder elders
uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een originele gespecificeerde
nota ten name van “Pluym Campers en Caravans B.V.” vergoed.
7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak
van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het
gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Artikel 7 – Schade aan het gehuurde

1. Verhuurder garandeert dat de camper of caravan op het moment van de aanvang van de huurperiode
in deugdelijke staat verkeert.
2. Huurder is verplicht na een ongeval waarbij camper of caravan betrokken is, dan wel bij
beschadiging of diefstal, verhuurder onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in
kennis te stellen.
3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel procesverbaal
te laten opmaken en dit aan verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst
ter hand te stellen.
5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele
betrokken voertuigen (maatschappij en polis-nummer), de namen en adressen van bestuurder,
andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het
Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder
onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van
verhuurder.
6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van
verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

Artikel 8 – WA-verzekering en pechhulpservice

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten, welke voldoet aan de krachtens de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen”
gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaren, blijft evenwel:
1. Schade aan derden. Die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed.
2. Schade die weliswaar door verzekeraar op grond van voorgenoemde wet wordt vergoed doch ter
zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking heeft. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de
bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de
schade.
3. Het eigen risico voor een camper bedraagt maximaal € 1.000,00 per gebeurtenis en bij bovenhoofdse
(1.90 meter boven de grond) schade is dit bedrag maximaal € 1.750,00 per gebeurtenis. Tenzij er
sprake is van grove nalatigheid van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend.
4. Met betrekking tot de caravan verklaart de huurder dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie
met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de krachtens
de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen” gestelde eisen.
5. Het eigen risico voor een caravan bedraagt maximaal € 750,00 per gebeurtenis en bij bovenhoofdse
(1.90 meter boven de grond) schade is dit bedrag maximaal € 1.250,00 per gebeurtenis. Tenzij er
sprake is van grove nalatigheid van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend.
6. Verhuurder verzorgt een Internationale pechhulpservice bij het huren van een camper of caravan.

Artikel 9 – Cascodekking

Verhuurder verklaart dat het gehuurde tegen cascoschade is gedekt. Voor rekening van huurder
blijft ten alle tijden:
1. Een eigen risico als vermeld in Art. 9, lid 3 en 5 (per gebeurtenis), tenzij de schade verhaald kan
worden op de tegenpartij.
2. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden.
3. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van
alcohol, medicijnen of enig bedwelmend op opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden
geacht de camper naar behoren te besturen.
4. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder en/of bestuurder.
5. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het gehuurde
voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

Artikel 10 – Schade van de huurder

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden,
welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van
grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welke geval aansprakelijkheid van verhuurder is
beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder
is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een
eigen reisverzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle
kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
 Overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het
buitenland.
 Door huurder en/of inzittende van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
 Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze algemene
voorwaarden.
 Reparatie en onderhoud van de camper of caravan dan wel omstandigheden waardoor de huurder
tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van het gehuurde.
2. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
3. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt
aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van verhuurder die kosten en
schade evenals gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder

1. In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden
en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane
en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle
kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien er voor zover deze kosten niet
worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
2. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens
eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de
verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder
recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
3. Ten laste van de verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die
verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of
mogelijk mocht achten.